תקנון האתר

תנאי שימוש באתר לונדע

 

א. כללים, תנאי שימוש והוראות לשימוש באתר

  1. תנאי השימוש באתר, כמו גם כל החקיקה הלאומית והבינלאומית אשר חלים על רשת האינטרנט בכלל ועל אתרי אינטרנט בפרט, חלים ללא סייג על כל אחד מהמשתמשים באתר. הנהלת לונדע רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש באתר על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין.
  2. השימוש והביקור באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן: “תנאי השימוש באתר”),ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש או מבקר באתר (כל אחד מהם ייקרא להלן: “המשתמש” או “המשתמש באתר”) לאחר שנכנס לאתר וקרא הוראות ותנאים אלה בעיון רב.
  3. אין באמור באתר זה או בתוכנו בכדי להגביל את הנהלת האתר בכל דרך שהיא. הנהלת לונדע רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו.
  4. הפעילות באתר עשויה להיות מושהית או מופסקת באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת הנהלת האתר או שלא מרצונה. הנהלת לונדע משקיעה מאמצעים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר ותוכנו, אולם זמינות זו תלויה ועשויה להיות מושפעת מציוד שהמשתמש עושה בו שימוש, רשתות תקשורת אחרות, המספר הגדול של האנשים אשר מנסים להשתמש באינטרנט בו זמנית או סיבות אחרות שגורמות להפרעות, וכתוצאה מכך עשוי האתר שלא להגיב כראוי או להיות בלתי פעיל או להזדקק לתחזוקה, ללא כל התרעה מוקדמת.
  5. לא תעלה כל תלונה ו/או טענה בגין הפסקה זמנית או קבועה של האתר.
  6. תוכן האתר – זכויות הקניין הרוחני באתר ותוכנו, לרבות כל הטקסטים, החומרים והתמונות שייכים ללונדע, למעט אם צוין אחרת. זכויות הקניין הרוחני מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית. מובהר כי האתר ותכניו כאמור, הסימנים המסחריים, הסמלים המסחריים וסימני השירות המוצגים באתר (כולם יחד להלן: “סימני המסחר”) הינם סימני מסחר רשומים ובלתי רשומים של הלונדע. נוסף על כך, לא ניתן להשתמש בתוכן, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות או לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא ההסכמה מראש ובכתב של הלונדע.
  7. המוצרים ו/או השירותים ו/או השמות ו/או סימני המסחר, הלוגו או הסמלים המסחריים של צדדים שלישיים, אשר עשויים להופיע באתר, הינם קניינם הרוחני של אותם צדדים שלישיים, אשר אחראים לתוכן ולשירותים ו/או למוצרים שלהם בהתאם. כל התקשרות, חומר, נתונים, הערות או הצעות, הנמסרות, מועברות, נשלחות או מפורסמות, באמצעות השימוש בשירותים אשר האתר עשוי להציע, ובאופן כללי כל מידע, נתונים, הערות או הצעות המוגשים באמצעות האתר, לא ייחשבו כחסויים או סודיים ולא יטופלו ככאלה, וכן הם לא ייחשבו לקניינם של משתמש זה או אחר. כל דבר הנמסר, מועבר, נשלח או מפורסם באמצעות האתר נחשב והופך להיות קניינה של הלונדע. באמצעות השימוש באתר זה, רשאי כל משתמש למסור, וכן הנהלת לונדע רשאית לאסוף מידע, לכל מטרה שימושית במסגרת פעילויותיה העסקיות.

ב. האחריות של האתר לונדע וחובות המשתמשים

  1. בעוד שלונדע משקיעה מאמצעים על מנת שהאתר ותוכנו יכללו מידע שלם, מדויק, אמין ועדכני, היא אינה מעניקה התחייבות באשר לרמת נכונותם של הפרטים והמידע המתפרסם בו. משתמשי האתר מאשרים ומקבלים כי לונדע אינה שולטת בתוכן ו/או באבטחת האתר ושירותיו באופן כולל. לאור זאת,  הנהלת הלונדע אינה אחראית לאבטחת האתר או לתוכן שבו.
  2. חל איסור מוחלט לפרסם או לשדר חומרים שיש בהם משום עבירה על החוק – איומים, דיבה, השמצות, ניבולי פה, חומרים מחפירים, מסיתים, פורנוגראפיים, או גסים או כל חומר אחר שעלול לעודד או להיות בגדר התנהגות שהינה בגדר עבירה פלילית, או שמהווה עוולה אזרחית, או שיש בו משום הפרה של החוק. האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים, לאתרים אחרים, אשר לונדע אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם, והספקים השונים של אמצעים אלה הם שישאו באופן מלא באחריות ובחבות (אזרחית ופלילית) בכל הקשור לכך. לפיכך, לונדע לא תישא בכל חבות, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם בדפי האתר השונים או בכל אתר אחר שמקושר לאתר.

ג. מדיניות הגנת הפרטיות באתר

כללי
לונדע מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע שהאתר תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. ידוע למשתמש והוא מסכים לכך שלונדע לא תהא אחראית לנזק או פגיעה בפרטיותו שתגרם ע”י כניסת גורם בלתי מורשה למאגר הנתונים של האתר.

 

מידע אישי
הנהלת האתר רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון על המשתמשים (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיו”ב) אשר יגיעו לידיעת האתר באמצעות השימוש באתר ושהועברו על ידי המשתמשים, מרצונם החופשי.

אם משתמש אינו מעוניין שמידע אישי שלו ייאסף, יישמר, יאוחסן או יעובד באופן כלשהו כמתואר לעיל, עליו להימנע מהעברת פרטיו האישיים לחברה כאמור. משתמש באתר אשר הסכים לתנאים שתוארו לעיל לגבי איסוף, אחסון ועיבוד פרטיו/ה האישיים בהתאם להוראות אלה, רשאי לממש כל זכות השמורה לו במסגרת דיני הגנת הפרטיות הנהוגים בישראל. משתמש באתר המעוניין במימוש זכותו כאמור יעשה זאת באמצעות פנייה לרשות דרך עמוד “יצירת קשר” באתר.

ללונדע לא תהיה כל חבות במקרה שהמשתמש באתר יעביר או יודיע לחברה או לצד שלישי, בין אם במסגרת שירותי האתר או תוכנו או מרצונו, את פרטיו האישיים של אדם אחר (לרבות ומבלי לגרוע, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה) מבלי שהמשתמש באתר קיבל תחילה את הסכמתו של אותו אדם. במקרה כזה, הודעה זו תיעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.

פעילות אסורה:
אסורה כל פעילות הקשורה להונאה, זיוף, הטענה, מכירה של מוצרים גנובים או כל פעילות בלתי חוקית אחרת, לרבות הפרת זכויות של צד שלישי כגון סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או כל זכות קניין רוחני אחרת.

אסורה כל פעילות המהווה לשון הרע, השמצה, הטרדה, פוגענית ו/או מפרה את פרטיותו של כל אדם, כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות של האתר.

מבקרים יקרים,
היום 12.05.2024 ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
המוזיאון ייסגר בשעה 18:00 בערב

פתיחת צ׳אט
דברו איתנו בוואסטאפ!
היי, איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן
BUY ME
;